Avtor: Maja Ulaga

Mentor:  prof.dr. Bojan Jošt, Fakulteta za šport

Somentor: prof.dr. Vladislav Rajkovič, Fakulteta za organizacijske vede

Naslov:

 

ANALIZA STRUKTURE IN POVEZANOSTI IZBRANIH POTENCIALNIH DIMENZIJ MODELA USPEŠNOSTI ŠPORTNIKOV S POMOČJO

EKSPERTNEGA SISTEMA »SPORT MANAGER«

 

 

STRUCTURE AND INTER - RELATION ANALYSIS OF CHOSEN POTENTIAL DIMENSIONS OF AN ATHLETE SUCCESS MODEL WITH THE »SPORT MANAGER« EXPERT SYSTEM

 

 


 

IZVLEČEK

 

Namen študije je bil odgovoriti na izbrana temeljna vprašanja teorije uspešnosti in sistema priprave športnikov, ki pogojujejo izgradnjo modela uspešnosti v športu, ter primerjava nekaterih metod ekspertnega sistema (SMMS in DEXi) in strojnega učenja. Predmet naloge je bil usmerjen na proučevanje reduciranega potencialnega modela uspešnosti v smučarskih skokih in sicer v morfološkem, motoričnem, specialnomotoričnem, psihološkem in sociološkem prostoru. V vzorec so bili zajeti 104 slovenski smučarji skakalci iz članske kategorije, kategorije mladincev od 17 do 18 in od 15 do 16 let ter kategorije dečkov od 13 do 14, od 11 do 12 in kategorija do 10 let. Kriterijsko spremenljivko je predstavljala ocena tekmovalne uspešnosti v sezoni 1999/2000 za vsako kategorijo posebej.

 

Rezultati kažejo na uporabnost vseh proučevanih metod, saj se je uporaba večjega števila metod umetne inteligence izkazala kot koristen način za preverjanje in izpopolnjevanje ekspertnih modelov. Pri statističnem preverjanju reduciranega potencialnega modela v smučarskih skokih pa se je izkazalo, da model ne more izpolnjevati vseh statističnih zakonitosti modeliranja uspešnosti v športu, saj so posamezne spremenljivke po svoji naravi v različnem funkcionalnem odnosu s kriterijem uspešnosti in hkrati na rezultate vplivajo tudi specifični stohastični odnosi, ki jih moramo upoštevati pri interpretaciji rezultatov.

 

Ključne besede: uspešnost, model, ekspertni sistem, strojno učenje, smučarski skoki