Avtorica: Olga Šušteršič

 

Mentor: prof.dr. Vladislav Rajkovič

 

Komentor: prof.dr. Miroljub Kljajić

 

Naslov:

 

Večparametrski hierarhični model evalvacije organizacijsko-informacijskega sistema patronažne zdravstvene nege

 

 

Multiattribute hierarhical model for evaluation of oranizationl inforamtion system for community nursing

 

POVZETEK

 

Delo obravnava poenoten organizacijsko-informacijski model v procesu patronažne zdravstvene nege. Patronažno zdravstveno varstvo je predstavljeno kot sestavina zdravstvenega varstva. Podan je razvoj in testiranje informacijskega sistema in hierarhičnega odločitvenega modela za podporo organizacije ter vsebine patronažne zdravstvene nege. Temelj informacijskega sistema je ustrezen organizacijsko-podatkovni model. Pri izgradnji vrednostnega sistema za ocenjevanje stanja varovanca/bolnika je uporabljena teorija večkriterijskega odločanja in lupina ekspertnega sistema DEX,  ki omogoča predstavitev odločitvenega znanja s strukturo kriterijev ter razlago ocen. Patronažna zdravstvena nega je tako zaokrožena v enovit sistem agregacije, ki omogoča celostno obravnavo subjektov na osnovi transparentne informacijske podpore, selektivno obravnavo kritičnih dejavnikov in analizo rezultatov v smislu “kaj-če”. V hierarhično strukturo indikatorjev celostne ocene in štirinajstih temeljnih življenjskih aktivnosti varovanca/bolnika so uvedene merske lestvice petih opisnih vrednosti in agregacijske funkcije. Tako je v procesno metodo dela patronažne zdravstvene nege vnesena dodatna praktično izvedljiva kibernetična rešitev s povratno evalvacijsko zanko. Razvoj in testiranje hierarhičnega modela z računalniško podprtim informacijskim sistemom je bil izveden v Zdravstvenem domu Ljubljana, Organizacijska enota Osnovnega zdravstvenega varstva Bežigrad, in Zdravstvenem domu Radovljica. Predlagani model in njegova realizacija omogočata boljšo organizacijo dela v patronažnem varstvu, ustvarjalnejše delo medicinske sestre in višjo kakovostno raven zdravstvene storitve. Nudi pa tudi možnost uvajanja sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije ter s tem elektronskega poslovanja v patronažno zdravstveno nego ter ustreznejšo povezavo (sodelovanje) med vsebinskim, finančnim in statističnim segmentom v sistemu zdravstvenega varstva.

 

 

KLJUČNE BESEDE: organizacijski sistem, patronažna zdravstvena nega, proces zdravstvene nege, informacijski sistem, večparametrska evalvacija, temeljne življenjske aktivnosti