Predgovor

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi

Pod pojmom sodobna informacijska tehnologija (IT) že dolgo ne razumemo le računalnikov samih, ampak tudi računalniška omrežja in multimedijske pripomočke, ki nam omogočajo vključevanje zvoka in žive slike na interaktiven način. Prav ta tehnologija odločilno zaznamuje družbo, ki ji pravimo informacijska, to je družbo, ki nam ponuja nove načine dela in skupnega življenja na našem planetu.

Informacijsko družbo lahko v osnovi pojmujemo kot učečo se družbo, kjer je temeljni proces učnovzgojni proces. Na tem procesu temeljijo tako ustvarjanje dodane vrednosti  kot tudi sama kakovost dela in posledično življenja kot celote.

In kakšno vlogo ima pri tem IT? Mnogi še vedno vidijo mesto in vlogo IT le v  pomoči oz. razbremenjevanju človeka pri njegovem delu. Povedati pa je treba, da ni bistvo zgolj v prelaganju bremen človeka na ramena računalnika. Gre za veliko več. IT nam omogoča, da povečamo svoje umske sposobnosti in delamo stvari, ki jih do sedaj nismo. Tu imamo v mislih vse od sprotnega pregledovanja pravilnega črkovanja besed, preko različnih slikovnih predstavitev, kaj-če analiz, do uporabe tehnologije znanja za delo z eksplicitnim znanjem. Vse to pa je neposredno uporabno tudi v pedagoški praksi.

Žal pa je pot do novih praktično uporabnih rešitev praviloma vse prej kot preprosta. Iskanje novega je povezano z ustvarjalnim procesom, ki mu sledijo še drugi pomembni koraki, kot sta npr. verifikacija in validacija. Jasno je, da kakršnakoli uporaba računalnika še ne pomeni nove kvalitete. Z drugimi besedami, vsakršna uporaba IT v šoli ni vedno in povsod prava rešitev. Novo kvaliteto, ki jo lahko prinaša IT, je treba sproti odkrivati in jo kritično ocenjevati. To pa ni le naloga strokovnjakov na univerzah, inštitutih in v podjetjih. V ta proces se moramo družno vključiti prav vsi, učenci, dijaki, študentje, učitelji, ravnatelji, ...

Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da v Sloveniji že od začetka sedemdesetih let potekajo aktivna prizadevanja za smiselno uvajanje IT v pedagoški proces. Čeprav nas širše družbeno razumevanje te problematike kot tudi posamezne konkretne rešitve na tem področju uvrščajo med razvitejše države, še ne pomeni, da smo blizu cilja in da si lahko oddahnemo. Razvoj in uvajanje novih rešitev za sodobnejšo, ustvarjalnejšo, prijaznejšo in učinkovitejšo vzgojo in izobraževanje je permanenten proces, ki zahteva aktivno kreativno, odgovorno in kritično sodelovanje vsakega posameznika.

V zadnjih nekaj letih igra pri tem pomembno vlogo Program računalniškega opismenjevanja, ki teče pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport in ga je finančno omogočil »šolski tolar«. Namen programa je ustrezna informatizacija našega šolstva tako na učno-vzgojni kot tudi organizacijski ravni. Informatizacija podpira učno-vzgojne smotre, zajema prenovo učnih načrtov in študijskih programov ter načinov in oblik vzgojno-izobraževalnega dela. Pri tem je potrebno poiskati odgovore na številna odprta vprašanja, kot so:

Na nekatera od  teh vprašanj skušajo odgovoriti tudi prispevki v tem zborniku, ki spremlja Mednarodno multi-konferenco Informacijska družba IS'98 v podsklopu Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, ki ga ob Slovenskem festivalu znanosti organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Inštitut Jožef Stefan.
 
 
Vladislav Rajkovič
Tanja Urbančič
Mojca Florjančič