Selected Publications:

---------------------------------------------------------------------------------------

Aleksander Pivk, Philipp Cimiano, York Sure, Matjaž Gams, Vladislav Rajkovič, Rudi Studer, Transforming arbitrary tables into logical form with TARTAR, Data & Knowledge Engineering, Vol. 60, I. 3, March 2007, Elsevier. (URL: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505608/description#description)

Andrej Škraba, Miroljub Kljajić, Mirjana Kljajić Borštnar, The Role of Information Feedback in the Management Group Decision-Making Process Applying System Dynamics Models, Group Decision and Negotiation, Vol. 16, No. 1, January 2007, Springer Netherlands, str. 77-95. (URL: http://www.springerlink.com/content/c6j471v774844621/?p=e47e655c9f014a988a7a0f47181e8842&pi=4)

Eva Jereb, Branislav Šmitek, Applying multimedia instruction in e-learning. Innovations in educations and teaching international, 2006, vol. 43, no. 1, str. 15-27. JCR IF (2004): 0.194, SSE (83/91), education & educational research (http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/riie/2006/00000043/00000001/art00003)

Eva Jereb, Uroš Rajkovič, Vladislav Rajkovič, A hierarchical multi-attribute system approach to personnel selection. Int. j. sel. assess. (Print), 2005, vol. 13, no. 3, str. 198-205.JCR IF (2004): 0.968, SSE (17/50), psychology, applied (26/67), management

Eva Jereb, Vladislav Rajkovič, Use of an expert system in personnel selection. Inf. manag., Jul./Dec. 2001, vol. 14, no. 3/4, str. 12-13, 24-25, 28.

Eva Jereb, Vladislav Rajkovič, Izbira delavcev za teledelo s pomočjo ekspertnega sistema. Organizacija (Kranj), maj 2000, letn. 33, št. 5, str. 328-335.

Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič: Qualitative multi-attribute decision modeling : industrial applications of DEX, Proceedings of the international multi-conference (ed.: Cene Bavec, Matjaž Gams), Ljubljana: Institut Jožef Štefan, 1999, pp. IS/70-73

Marko Bohanec, Blaž Zupan, Vladislav Rajkovič: Hierarchical multi-attribute decision models and their application in health care, Medical Informatics Europe '99 (ed.: Peter Kokol et al.), (Studies in health technology and informatics, vol. 68). Amsterdam [etc.]: IOS Press; Tokyo: Ohmsha, cop. 1999, pp. 670-675

Gorazd Plaper, Milivoj Piletič, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, Božo Urh: Hierarchical multi-attribute models for decision support in the management of diabetic foot syndrome, Medical Informatics Europe '99 (ed.: Peter Kokol et al.), (Studies in health technology and informatics, vol. 68). Amsterdam [etc.]: IOS Press; Tokyo: Ohmsha, cop. 1999, pp. 970-972

Olga Šušteršič, Vladislav Rajkovič, Miroljub Kljajić: An evaluation of community nursing process in the frame of the international classification for nursing practice, ICNP and telematic applications for nurses in Europe : the telenurse experience (ed.: Randi Annikki Mortensen), (Studies in health technology and informatics, vol. 61). Amsterdam [etc.]: IOS Press: Ohmsha, cop. 1999, pp. 243-249

Robert Špendl, Vladislav Rajkovič, Marko Bohanec: Primerjava kvalitativnih odločitvenih metod: DEX in AHP pri ocenjevanju projektov, Zbornik referatov 15. posvetovanja organizatorjev dela Organizacija in management, Portorož 10.-12.4.1996, 190-199 (ISBN 86-81049-99-2)

Tanja Ilevski, Vladislav Rajkovič: Razvoj tržnega portfelja za vrednotenje programov izobraževalne dejavnosti, Uporabna informatika, 3, št.4, Ljubljana, 1996, 15-19 (ISSN 1318-1882)

Marko Bohanec, Bojan Cestnik, Vladislav Rajkovič, A Management Decision Support System for Allocating Housing Loans, Implementing Systems for Supporting Management Decisions (ed.: Patrick Humphreys et al.), Chapman & Hall, 1996, 34-43 (ISBN 0 412 75540 8)

Olga Šušteršič, Vladislav Rajkovič, An Information System for Community Nursing Support, Proc. of. Medical Informatics Europe 96: Human Factors in Information Technology (J. Brender, J.P. Christensen, J.-R. Scherrer, P. McNair, eds.), IOS Press, Copenhagen 19.-22.8.1996, poster, 665-669 (ISBN 90 5199 278 5)

Marko Bohanec, Blaž Zupan, Vladislav Rajkovič, Hierarhični odločitveni modeli in njihova uporaba v zdravstvu, Zbornik CADAM-97 (Computer-Aided Data Analysis in Medecine) Računalniška analiza medicinskih podatkov, Igor Kononenko, Tanja Urbančič (ur), Bled, 1997, 1-17 (vabljeno predavanje)

Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, Bojan Leskošek, Venceslav Kapus, Advising Children in Choosing Sports: A Knowledge-Based Approach, Proc. of Int. Conf. on Computers in education ICCE 97, Z. Halim, T. Ottmann, Z. Razak (eds), Kuching, Malaysia, 1997, 433-439, (ISBN 983-9151-03-7)

Tom Erjavec, Margareta Jerala, Vladislav Rajkovič, Doug Vogel, Analysis of Participant' Opinion About Electronic Meeting Systems in Slovenia, Preprints of the 6th IFAC-Symposium "Automated Systems Based on Human Skill", Kranjska Gora, Slovenia, 1997, 269-272

Vladimir Batagelj, Vladislav Rajkovič, Tomaž Skulj, Teja Valenčič, Informatization of Education in Slovenia: Continuous Vision, Proc. of Int. Conf. on Computers in Education ICCE 97, Z. Halim, T. Ottmann, Z. Razak (eds), Kuching, Malaysia, 2.-6.12.1997, 665-672, ISBN 983-9151-03-7

Marko Bohanec, Venceslav Kapus, Bojan Leskošek, Vladislav Rajkovič (uredniki), Talent: Uporabniški priročnik, Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997 (ISBN 961-234-017-X)

Dina Berkeley, George Widmeyer, Patrick Brezillon and Vladislav Rajkovič (eds): Context Sensitive Decision Support Systems, Chapman&Hall, 1998, (ISBN 0-412-83740-4)

Olga Šušteršič, Majda Šlajmer-Japelj, Darja Cibic, Vladislav Rajkovič,(pripravili in uredili): Mednarodna klasifikacija prakse zdravstvene nege: Alfa verzija, (International Classification of Nursing Phenomena: Alfa Version-Slovene translation) prevod, Založba Moderna organizacija, Kranj, 1998 (ISBN 961-232-026-8)

Vladislav Rajkovič, Skladiščenje podatkov kot del splošne kulture, SISTEM - Priloga revije Monitor za poslovno računalništvo in informatiko, julij-september, 1988

Marko Bohanec, Bojan Cestnik, Vladislav Rajkovič, Evaluation Models for Housing Loan Allocation in the Context of Floats, Context Sensitive Decision Support Systems (Eds.: D.Berkeley, G. Widmeyer, P. Brezillon and V. Rajkovič), Chapman&Hall, 1998, 174-189 (ISBN 0-412-83740-4)

Olga Šušteršič, Vladislav Rajkovič, Robert Leskovar, Iztok Bitenc, Darja Cibic, Informatization of Community Nursing Process and International Classification of Nursing Phenomena, poster abstract in Proc. of Medinfo’98: 9th World Congress on Medical Informatics, IOS Press, Amsterdam, 1998, pp1344 (ISBN 90 5199 407 9)

Olga Šušteršič, Vladislav Rajkovič, Miroljub Kljajić, Ocenjevanje temeljnih življenjskih aktivnosti varovancev v procesu patronažne zdravstvene nege, Informatica Medica Slovenica, letnik 5, št. 1 in 2, Maribor, 1998, 121-127 (ISSN 1318-2129)

Janez Benkovič, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, Metka Vrtačnik, Knowledge-based evaluation of higher education institutions, Preprints of the 6th IFAC-Symposium "Automated systems based on human skill", Kranjska Gora, Slovenia, 1997, Pergamon Press 1998, 157-160 (ISBN 0-08-043024 4)

Bruno Grohar, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, DexW: Računalniški program za delo s kvalitativnimi večparametrskimi odločitvenimi modeli, Zbornik sedme elektrotehniške in računalniške konference ERK’98 (B. Zajec, ur.) Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 1998, 107-110 (ISBN 9616062-15-8)

Eva Jereb, Janez Jereb, Personnel Selection for Telework by an Expert System, Zbornik radova, 8th International simposium of Information Systems IS
'97, Varaždin, 24-26 September 1997, pp. 315-326.

Janez Jereb, Eva Jereb, Branislav Šmitek, Effectiveness of Electronic Books as a Training Tool, Proceedings of ICCE97, International Conference
on Computers in Education 1997, Kuching, Sarawak, Malaysia, December 2-6, 1997, pp. 452-460.

Eva Jereb, Miro Gradišar, Telework in Slovenia, Working paper No.67, Faculty of Economics, Ljubljana, 1998.