I N F O R M A C I J S K A  D R U Ž B A - I S ’ 2 0 0 0 
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
V INFORMACIJSKI DRUŽBI
 na Slovenskem festivalu znanosti
17. -19. oktober 2000
Cankarjev dom, Ljubljana
 

VABILO ZA PRISPEVKE

Informacije o konferenci Kotizacija
Programski odbor Pomembnejši datumi 
Teme konference  Dodatne informacije 
Prispevki 


Programski odbor

Informacije o konferenci
 
Preučili bomo izzive informacijske družbe, ki jih morata vzgoja in izobraževanje sprejemati in jih obenem spodbujati. Te napore podpira predvsem informacijska tehnologija (IT), ki omogoča nove bistveno bolj učinkovite metode vzgojno-izobraževalnega dela. Z njimi razvijamo zlasti miselne procese učencev in učiteljev, ki tako pri učenju dosegajo višje kognitivne ravni. IT omogoča tudi povsem nove pristope, naj bo to v zajemanju in urejanju informacij, pri ponazarjanju njihovega pomena in relacij, ali pri oblikovanju in preverjanju hipotez za reševanje problemov. To spodbuja harmonizacijo interakcij med učencem in učiteljem, kar viša zmogljivosti posameznika in skupin pri sprejemanju, obvladovanju in uporabi znanja. To pa je bistveni pogoj za kakovost dela in življenja šole in tudi celotne družbe.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan. Potekala bo pod okriljem multi-konference "Informacijska družba" v okviru Slovenskega festivala znanosti. Konferenca bo imela značaj posvetovanja. Kot izhodišče je predvideno uvodno predavanje priznanega strokovnjaka. Sledila bodo predavanja z razpravo. Konferenco bomo zaključili z okroglo mizo.Teme konference

Prispevki

Programski odbor vabi vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k razreševanju problemov in odgovorov na vprašanja, ki jih prinaša informatizacija učno vzgojnega procesa, da pošljejo prispevke v obsegu do 10 strani. Pripravljeni naj bodo v slovenskem, izjemoma v angleškem jeziku. Avtorji naj do 15. junija pošljejo tri izvode prispevkov na naslov:
 

Mojca Bernik

 Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva 55a, 4000 Kranj
mojca.bernik@fov.uni-mb.si
tel: (04) 23 74 236
faks. (04) 23 74 299

Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Avtorjem priporočamo, da prispevke pripravijo v skladu z navodili revije Organizacija: Revija za management, informatiko in kadre, ki bo tudi izdajatelj sprejetih prispevkov. Izvod te revije bodo prejeli vsi udeleženci konference ob registraciji v Cankarjevem domu.Kotizacija

Kotizacija v višini 10.000 SIT vključuje izvod revije z objavljenimi prispevki konference, osvežilne napitke in prost dostop na druge konference v okviru prireditve "Informacijska družba" (brez gradiv). DDV je vštet v ceno. Kotizacijo nakažite do 30.9.2000 na žiro račun Instituta Jožef Stefan, št. 50101-603-50272, namen nakazila: IS'2000.Pomembnejši datumi

15. junij 2000 oddaja prispevkov

25. julij 2000 obvestilo avtorjem

8. september 2000 oddaja končne verzije prispevkov revijiDodatne informacije

ali na telefonu (04) 23 74 236 oziroma - mail: mojca.bernik@fov.uni-mb.si.