INFORMACIJSKA DRUŽBA – IS’2007

12. oktober 2007

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI

 

VABILO ZA PRISPEVKE

 

Programski odbor: prof. dr. Vladislav Rajkovič, Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan (predsednik), Alenka Adamič, Zavod MIRK, prof. dr. Vladimir Batagelj, Fakulteta za matematiko in fiziko, prof. dr. Milan Pagon, Fakulteta za organizacijske vede, doc. dr. Igor Bernik, Fakulteta za organizacijske vede, doc. dr. Mojca Bernik, Fakulteta za organizacijske vede, Borut Čampelj, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, dr. Metod Černetič, izr. prof., Fakulteta za organizacijske vede, prof. dr. Lea Bregar, Ekonomska fakulteta, prof. dr. Saša Divjak, Fakulteta za računalništvo in informatiko, mag. Tomi Dolenc, ARNES, prof. dr. Ivan Gerlič, Pedagoška fakulteta, prof. dr. József Györkös, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, doc. dr. Eva Jereb, Fakulteta za organizacijske vede, mag. Mitja Jermol, Institut Jožef Stefan, prof. dr. Peter Kokol, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, mag. Tanja Logar, Center za poklicno izobraževanje, mag. Robert Marinšek, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, mag. Mojca Orel, Gimnazija Moste, prof. dr. Margareta Vrtačnik, Naravoslovno tehniška fakulteta, mag. Alenka Krapež, Gimnazija Vič, prof. dr. Jože Rugelj, Pedagoška fakulteta, Ljubljana in Institut Jožef Stefan, Tomaž Skulj, Niko Schlamberger, Slovensko društvo Informatika, doc. dr. Olga Šušteršič, Visoka šola za zdravstvo, doc. dr. Tanja Urbančič, Politehnika Nova Gorica in Institut Jožef Stefan, prof. dr. Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko, mag. Rado Wechtersbach, Zavod RS za šolstvo, Gregor Mohorčič, Zavod RS za šolstvo.


 

 


 

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informa-cijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

 

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

 

Soorganizatorji so: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ARNES, Slovensko društvo Informatika, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center za poklicno izobraževanje.

 

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

 

Teme konference

Þ      Informatizacija procesov v sodobni šoli

Þ      Informacijsko opismenjevanje na vseh nivojih,
od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje

Þ      Didaktika in pedagogika informacijsko- računalniškega izobraževanja

Þ      Upravljanje z znanjem in izobraževanje

Þ      Multimedija in izobraževanje

Þ      Učenje na daljavo

Þ      Izobraževalna računalniška omrežja

Þ      Konceptualno učenje

Þ      Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju

Þ      Priprava in uporaba e-gradiv

Þ      Izobraževalne delavnice

 

Prispevki

Programski odbor vabi vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k reševanju problemov in odgovorom na vprašanja, ki jih prinaša informatizacija vzgojno-izobraževalnega procesa, da pošljejo prispevke v dolžini do 10 strani, držite se pripete predloge. Pripravljeni naj bodo v slovenskem, izjemoma v angleškem jeziku.

Posvetovanje je namenjeno učiteljem in ostalim, da predstavijo svoje metode, modele in pristope pri delu z učenci. Prikažejo in opišejo naj svoje izkušnje z uporabo multimedije in videokonferenc pri pouku ter z izobraževanjem na daljavo.

 

Avtorji naj do 11. junija pošljejo prispevke po e-pošti (urejene na osnovi navodil) na naslov:

mojca.bernik@fov.uni-mb.si

 

doc. dr. Mojca Bernik

Fakulteta za organizacijske vede

Kidričeva 55a, 4000 Kranj

tel: (04) 23 74 238, faks: (04) 23 74 299

 

Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Avtorje prosimo, da prispevke pripravijo v skladu z navodili revije Organizacija: Revija za management, informatiko in kadre (http://lopes1.fov.uni-mb.si/is/navodila.html), ki bo tudi izdajatelj izbranih prispevkov. Izvod revije in zbornik bodo prejeli udeleženci konference ob registraciji.

 

Pomembni datumi:

11. junij 2007             oddaja prispevkov

20. avgust 2007         obvestilo avtorjem

3. september 2007     oddaja končne, popravljene
verzije prispevkov

 

Informacije

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani:

http://lopes1.fov.uni-mb.si/is/

in preko e-pošte: mojca.bernik@fov.uni-mb.si