Selected Bibliography:

*Skraba, P., Rajkovic, V., Skraba, A., Spletno zaloznistvo izobrazevalnih publikacij. Uporab. inform. (Ljubl.), 1999, let. 7, st. 4, pp.37-41

*Sustersic, O., Rajkovic, V., Leskovar, R., Bitenc, I., Zelic, I., Mesto in vloga racunalnidko podprtega informacijskega sistema patronazne zdravstvene nege = The place and role of computer information system of community nursing care. Obz. zdrav. nege, 1999, let. 33, st. 3/4, pp. 151-158.

*Pivec, M., Rajkovic, V., Obvladovanje znanja z metodami umetne inteligence. V: Rajkovic, Vladislav (ur.), Urbancic, Tanja (ur.), Florjancic, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 32, 1999, st. 8/9). Kranj: Moderna organizacija, 1999, pp. 449-453

*Muha, S,, Rajkovic, V, Florjancic, J., Kakovost sole v luci informacijske pismenosti. V: Rajkovic, Vladislav (ur.), Urbancic, Tanja (ur.), Florjancic, Mojca (ur.). Vzgoja in izobrazevanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 32, 1999, st. 8/9). Kranj: Moderna organizacija, 1999, pp. 440-444

*Rajkovic, V., Veckriterijsko modeliranje in kakovost kompleksnih sistemov zdravstva in solstva. V: Bohinc, Rado (ur.), Cernetic, Metod (ur.). Civilna druzba v Sloveniji in Evropi : stanje in perspektive : zbornik razprav, SAZU, 23. marec 1999. Ljubljana: Drustvo Obcanski forum: FDV, 1999, pp. 300-307

*Spendl, R., Bohanec, M., Rajkovic, V., Hierarchical decision models : experimental comparison of AHP and DEX. V: Fifth International Conference Decision Support for the New Millennium, ISDSS'99, Melbourne, Australia, 20-23, July, 1999. Conference proceedings. [S.l.]: The International Society for Decision Support Systems, 1999, p. 15

*Vilfan, B., Dimec, J., Gams, M., Krisper, M., Ozimek, I., Rajkovic, V., Projekt "skupne raziskave o informacijski infrastrukturi" (CRII). V: Bavec, Cene (ur.), Gams, Matjaz (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba, Ljubljana, 1999. Informacijska družba IS'99 : zbornik mednarodne multi-konference, 12. do 14. oktobra 1999, Ljubljana, Slovenija : proceedings of the international multi-conference, 12 - 14 October 1999. Ljubljana: Institut Jozef Stefan, 1999, pp. IS/51-54

*Bohanec, M., Rajkovic, V., Qualitative multi-attribute decision modeling : industrial applications of DEX. V: Bavec, Cene (ur.), Gams, Matjaz (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska druzba, Ljubljana, 1999. Informacijska druzba IS'99 : zbornik mednarodne multi-konference, 12. do 14. oktobra 1999, Ljubljana, Slovenija : proceedings of the international multi-conference, 12 - 14 October 1999. Ljubljana: Institut Jozef Stefan, 1999, pp. IS/70-73

*Bohanec, M., Zupan, B., Rajkovic, V., Hierarchical multi-attribute decision models and their application in health care. V: Kokol, Peter (ur.), Zupan, Blaz (ur.), Stare, Janez (ur.), Premik, Marjan (ur.), Engelbrecht, Rolf (ur.). Medical Informatics Europe '99, (Studies in health technology and informatics, vol. 68). Amsterdam [etc.]: IOS Press; Tokyo: Ohmsha, cop. 1999, pp. 670-675

*Plaper, G., Piletic, M., Bohanec, M., Rajkovic, V., Urh, B., Hierarchical multi-attribute models for decision support in the management of diabetic foot syndrome. V: Kokol, Peter (ur.), Zupan, Blaz (ur.), Stare, Janez (ur.), Premik, Marjan (ur.), Engelbrecht, Rolf (ur.). Medical Informatics Europe '99, (Studies in health technology and informatics, vol. 68). Amsterdam [etc.]: IOS Press; Tokyo: Ohmsha, cop. 1999, pp. 970-972

*Florjancic, M., Rajkovic, V., Florjancic, J., Teaching team-work organization by knowledge based decision aid. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Strategic management and its support by information systems : proceedings : 3rd International Conference, 8-10 September 1999, Horni Becva, Czech Republic. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 1999, pp. 114-119

*Florjancic, M., Rajkovic, V., Uporaba interneta pri iskanju kandidata za prosto delovno mesto. V: Vukovic, Goran (ur.). 18. posvetovanje organizatorjev dela, Portoroz, 31. marec, 1.- 2. april 1999. Evropska skupnost in management : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. Kranj: Moderna organizacija, 1999, pp. 163-167

*Bitenc, I., Mayer, J., Rajkovic, V., Ugotavljanje primernosti za vodenje s pomocjo ekspertnega sistema. V: Vukovic, Goran (ur.). 18. posvetovanje organizatorjev dela, Portoroz, 31. marec, 1.- 2. april 1999. Evropska skupnost in management : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. Kranj: Moderna organizacija, 1999, pp. 493-497

*Sustersic, O., Rajkovic, V., Kljajic, M., An evaluation of community nursing process in the frame of the international classification for nursing practice. V: Mortensen, Randi Annikki (ur.). ICNP and telematic applications for nurses in Europe : the telenurse experience, (Studies in health technology and informatics, vol. 61). Amsterdam [etc.]: IOS Press: Ohmsha, cop. 1999, pp. 243-249

* Efstathiou, J., Rajkovic, V., Multiattribute Decisionmaking Using a Fuzzy Heuristic Approach, IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics, Vol. SMC-9, No. 6, June 1979, 326-333.

* Rajkovic, V., Efstathiou, J., Bohanec, M., A Concept of Rule-Based Decision Support Systems, Optimization Models Using Fuzzy Sets and Possibility Theory (eds.: Kacprzyk, J., Orlovski, A.S.), D.Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1987, 292-299.

* Rajkovic, V., Bohanec, M., Batagelj, V., Knowledge Engineering Techniques for Utility Identification, Acta Psychologica 68, and in Advances in Decision Research (eds.: Rohrmann, B., Beach, R.L., Vlek, C., Watson, R.S.), North-Holland, 1988 and 1989, 271-286.

* Olave, M., Rajkovic, V., Bohanec, M., An Application for Admission in Public School Systems, Expert Systems in Public Administration: Evolving Practices and Norms (eds.: Snellen, M.Th.I.,van de Donk, J.H.B.W., Baquiast, P.J.), Elsevier, 1989, 145-160.

* Bohanec, M., Urh, B., Rajkovic, V., Evaluating Options by Combined Qualitative and Quantitative Methods, Acta Psychologica 80, North-Holland, 1992, 67-89.

* Rajkovic V., Bohanec M., Leskosek B., Sturm J., A Knowledge-Based Advising System for Choosing Sports, IFIP Transections: Decision Support Systems: Experiences and Expectations (eds.: Jelassi T., Klein R.M., Mayon-White M.W.), North-Holland, 1992, 215-224.

* Krisper, M., Rajkovic V., Sagadin T., Gruber S., Expert System for Assessment of Strategic Position of Enterprises, Proc. of EXPERSYS-92 Simp., Tecnology Transfer Series, (edt.: Niku-Lari, A.), ITT-Inernational, Gournay sur Marne, 1992, 451-456.

* Bohanec, M., Bratko, I., Rajkovic, V., An Expert System for Decision Making, Processes and Tools for Decision Support (edt.: Sol, G.H.), North-Holland, 1983, 235-248.

* Bohanec, M., Rajkovic, V., Semolic, B., Pogacnik, A., Knowledge-based Portfolio Analysis for Project Evaluation, Information & Management, 28, Amsterdam, 1995, 293-302.

* Bohanec, M., Rajkovic, V., Knowledge-based Explanation in Multiattribute Decision Making, in Computer-aided Decision Making: Theory and Applications (edt.: Nagel, S.S.), Quorum Books, London, 1993, 189-204.

* Bohanec, M., Rajkovic, V., Vecparametrski odlocitveni modeli, Organizacija, 28, Kranj, 1995, 427-438.

* Vizjak Pavsic, M., Musek, J., Rajkovic, V., Razumljivost baz znanja kot dejavnik ucinkovitosti ekspertnih sistemov za podporo odlocanju, Anthropos. 27, st. 5-6, Ljubljana, 1995, 47-67.

* Pivec, M., Rajkovic, V., Jeler, S., Knowledge Based System for Production Improvement in the Textile Dyehouse, Proc. of Int. Conf. on Information Systems Analyis and Synthesis, USA, 22.-26.7.1996, 90-94.

* Sustersic, O., Rajkovic, V., An Information System for Community Nursing Support, Proc. of Medical Informatics Europe 96 (eds.: Brender, J. et al.), Denemark, 19.-22.8.1996, 665-669.

* Bohanec, M., Cestnik, B., Rajkovic, V., A Management Decision Support System for Allocation Housing Loans, Implementing Systems for Supporting Management Decisions (eds.: Humphreys, P. et al.), Chapman & Hall, 1996, 34-43.

* Bohanec, M., Zupan, B., Rajkovic, V., Hierarhicni odlocitveni modeli in njihova uporaba v zdravstvu, Zbornik CADAM-97 (Computer-Aided Data Analysis in Medecine) Racunalniška analiza medicinskih podatkov, Igor Kononenko, Tanja Urbancic (ur), Bled, 1997, 1-17 (vabljeno predavanje)

* Rajkovic, V., Informatika v turizmu (Informatics in Tourisem), poglavje v knjigi Management v turizmu (eds.: Florjancic, J., Jesenko, J.,), Moderna organizacija, 1997, 271-278 (ISBN 961-232-006-3)

* Benkovic, J., Bohanec, B., Rajkovic, V., Vrtacnik, M., Knowledge-based evaluation of higher education institutions, Preprints of the 6th IFAC-Symposium "Automated systems based on human skill", Kranjska Gora, Slovenia, 1997, Pergamon Press 1998, 157-160 (ISBN 0-08-043024 4)

* Bohanec, M., Cestnik, B., Rajkovic, V., Evaluation models for housing loan allocation in the context of floats, Context Sensitive Decision Support Systems (Eds.: D.Berkeley, G. Widmeyer, P. Brezillon and V. Rajkovic), Chapman&Hall, 1998, 174-189 (ISBN 0-412-83740-4)

* Vojska, K., Erzen, S., Rajkovic, V., A Comparative Analysis of RAD Tools in Graphic Environment, Zbornik posvetovanja: Izzivi managementa, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, 1998, 53-63 (ISBN 961-232-024-1)

* Sustersic, O., Rajkovic, V., Kljajic, M., Ocenjevanje temeljnih zivljenjskih aktivnosti varovancev v procesu patronazne zdravstvene nege, Informatica Medica Slovenica, letnik 5, št. 1in 2, Maribor, 1998, 121-127 (ISSN 1318-2129)
 
 

Computers in Education  
 
cover  Bratko, I., Rajkovic, V., Uvod v racunalnistvo (Computer Science), Drzavna zalozba Slovenije, 1974. 
cover  Bratko, I., Rajkovic, V., Informatika in racunalnistvo, Didakticni komplet, ki vsebuje: prosojnice, diapozitive in film (Informatics and Computer Science, Didactic Set: transparences, dias, film), Dopisna delavska univerza Univerzum, 1981. 
cover  Bratko, I., Rajkovic, V., Racunalnistvo s programskim jezikom pascal (Computer Science with Programming Language Pascal), Drzavna zalozba Slovenije, 1984. 
cover  Bratko, I., Rajkovic, V., Racunarstvo sa programskim jezikom pascal, prevod ucbenika Racunalnistvo s programskim jezikom pascal ,Nolit, 1986. 
cover  Mentor o racunalniku: disketa, videokaseta, knjiga, slovar (Mentor About Computer: diskette, video, book, dictionary); strokovni svetovalec projektne skupine, Grad Ljubljana, Naprijed Zagreb, 1990. 

* Bratko, I., Rajkovic, V., Roblek, B., What Should Secondary School Students Know About Computers: Analysis of an Experiment, Proc. of IFIP 2nd World Conf. Computers in Education (eds.: Lecarme, O., Lewis, R.), North-Holland, 1975, 84l-846.

* Benkovic, V., Bratko, I., Kornhauser, A., Rajkovic, V., Roblek, B., Sirnik, I., Introducing Fundamentals of Cybernetics with Automatic Control at Secondary Level, Proc. of IFAC Symp. Trends in Automatic Control Education, Barcelona, 1977, 340-361.

* Rajkovic, V., On the Role of Computer Science Subjects at the Secondary School Level, Proc. of 3rd Jerusalem Conference on Information Technology, Jerusalem, 1978, 157-161.

* Rajkovic, V., Skulj, T., Kako naprej od racunalniskega opismenjevanja v nasih solah, I. Simpozij: Informatika u obrazovanju, Split, 1990.

* Batagelj, V., Rajkovic, V., Information Tecnology Project in Slovenian Schools, Proc. of the First Euro Education Conf. Aalborg (ed.: Tom J.van Weert), Denmark, 22.-24.5.1996, 9-15.

* Bohanec, M., Rajkovic, V., Leskosek, B., Kapus, V., Advising Children in Choosing Sports: A Knowledge-Based Approach, Proc. of Int. Conf. on Computers in education ICCE 97, Z. Halim, T. Ottmann, Z. Razak (eds), Kuching, Malaysia, 1997, 433-439 (ISBN 983-9151-03-7)

* Pivec, M., Rajkovic, V., The role of  the expert system in the education process: A case Study, Proc. of Eight Int. PEG Conf.: Meeteng the challenge of the new tecnologies (Eds.: Paul Bruna, Darina Dicheva) Sozopol, Bulgaria, 1997, 362-369 (ISBN 954-9582-01-9)

* Batagelj, V., Rajkovic, V., Skulj, T., Valencic, T., Informatization of Education in Slovenia: Continuous Vision, Proc. of Int. Conf. on Computers in education ICCE 97, Z. Halim, T. Ottmann, Z. Razak (eds), Kuching, Malaysia, 1997, 665-672 (ISBN 983-9151-03-7)

* Rajkovic, V., Batagelj, V., Skulj, T., Valencic, T., Program racunalniško opismenjevanje v slovenskih osnovnih in srednjih šolah (The Slovene Computer Literacy Programme), Vzgoja za medije in z mediji (Education for the Media and with the Media), Zavod Republike Slovenije za solstvo, 1998, 148-155 (ISBN 961-234-126-5)
 

Editorial work
 
Bohanec, M., Kapus, V., Leskosek, B., Rajkovic, V., (uredniki), Talent: Uporabniski prirocnik, Ministrstvo za solstvo in sport in Zavod Republike Slovenije za solstvo, 1997 (ISBN 961-234-017-X)
Berkeley, D., Widmeyer, G., Brezillon, P., Rajkovic, V., (Eds): Context Sensitive Decision Support Systems, Chapman&Hall, 1998, (ISBN 0-412-83740-4) 
Brezillon, P., Rajkovic, V., (Eds): Systemes d’Aide a la Decision et a la Formation: Context Sensitive Decision Support Systems, Report de Recherche, LIP6, Laboratoire d’Informatique de Paris 6, LIP6/019, Mai 1998, http://www.lip6.fr/reports/lip6.1998.019.html
Mednarodna klasifikacija prakse zdravstvene nege: Alfa verzija, (International Classification of Nursing Phenomena: Alfa Version-Slovene translation) prevod pripravili in uredili: Olga Sustersic, Majda Slajmer-Japelj, Darja Cibic, Vladislav Rajkovic, Zalozba Moderna organizacija, Kranj, 1998 (ISBN 961-232-026-8)
Rajkovic, V., Urbancic, T., Florjancic, M., (eds) Vzgoja in izobrazevanje v informacijski druzbi (Education in Information Society - Conf. Proc.), Zbornik konference, Ljubljana, 8.10.1998 (ISBN 961-6303-04-X)
Rajkovic, V., Urbancic, T., Florjancic, M., (guest eds. of special issue) Vzgoja in izobrazevanje v informacijski druzbi, Tematska stevilka revije “Organizacija: Revija za management, informatiko in kadre (Journal of Management, Informatics and Human Resources), letnik 31, st. 8, Moderna organizacija, Kranj,1998 (ISSN 1318-5454)
Rajkovic, V., Urbancic, T., Florjancic, M., (guest eds. of special issue) Vzgoja in izobrazevanje v informacijski druzbi, Tematska stevilka revije “Organizacija: Revija za management, informatiko in kadre (Journal of Management, Informatics and Human Resources), letnik 32, st. 8-9, Moderna organizacija, Kranj,1999 (ISSN 1318-5454)